HomePortfolio

Tillbyggnad

 

Vill du bygga stor Tillbyggnad?

Vi på ARKITECO kan rita er önskemål Bygglovsritningar.

Checklista Större tillbyggnad av en eller tvåbostadshus

Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym är tillbyggnad och krävs bygglov. Det finns dock vissa undantag från bygglovsplikten.

Checklista inför bygglov:

 • Ansökan
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Planritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Ritningar nuvarande utseende
 • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
 • Kontrollansvarig (KA)

Checklista inför startbesked:

 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsdokumentation
 • Konstruktionsritning
 • Färdigställandeskydd (kopia på bevis)
 • Redovisning av dagvattenhantering
 • VVS-ritningar
 • Energiberäkning
Boka tid för en timme rådgivning och konsultering kostnadsfritt hos ARKITECO gällande Bygglovsritningar.

 

Kontakta oss:

Vill du sätta upp solpaneler?

Vi på ARKITECO kan rita er önskemål Bygglovsritningar.

Är solpaneler bygglovspliktiga? Vem får installera solpaneler och vad finns det för risker som måste beaktas installation av solpaneler?

Checklista inför lov

 • Ansökan
 • Fasadritningar i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Planritningar i skala 1:100
 • Situationsplan i skala 1:400
 • Produktblad/detaljritning

Fler handlingar kan behövas

 • Antikvariskt utlåtande
 • Mer detaljerad information
Boka tid för en timme rådgivning och konsultering kostnadsfritt hos ARKITECO gällande Bygglovsritningar.

 

Kontakta oss:

Får jag bygga ett attefallshus?

Vi på ARKITECO kan rita er önskemål Bygglovsritningar.

 

ATTEFALLSHUS PÅ 30 KVM

Komplementbyggnader och komplementbostadshus får ha en maximal byggnadsarea på högst 30,0 kvm.

Attefallshuset kan uppföras som garage, förråd, gäststuga eller liknande, och betraktas då som en komplementbyggnad.  Attefallshuset kan också uppföras som en självständig bostad, ett så kallat komplementbostadshus.

Komplementbyggnaden eller komplementbostadshuset behöver uppfylla följande krav:

 • Ett befintligt en- eller tvåbostadshus ska finnas på tomten
 • Byggnaden får uppta en byggnadsarea om högst 30 kvm
 • Nockhöjden får vara maximalt 4 meter
 • Byggnaden ska vara fristående
 • Byggnaden ska placeras minst 4,5 m från gräns, om inte grannar godkänner närmare placering. Byggnaden behöver alltid vara placerad minst 4,5 meter från allmän platsmark som ägs av kommunen
 • Byggnaden ska vara placerad minst 30 meter från järnväg
 • Byggnaden får inte vara placerad inom områden som är särskilt värdefulla
 • Attefallsåtgärder behöver vara befriade från krav på bygglov i detaljplanen för området.

 

Vi på ARKITECO har spännande egna material, idéutveckling, rådgivning samt underlag om bygglagar gällande ATTEFALLSHUS (30 kvm).

Första besöket 30-60 minuter konsultering och rådgivning är kostnadsfritt.

Checklista inför anmälan

 • Ansökan
 • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritningar i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Förslag till kontrollplan

 

 • Konstruktionsritningar/Teknisk beskrivning
 • Godkännande från grannar
 • Redovisning av dagvattenhantering
 • Redovisning av brandavskiljning
 • Kontrollansvarig (KA)
 • Energiberäkning
Boka tid för en timme rådgivning och konsultering kostnadsfritt hos ARKITECO gällande Bygglovsritningar.

 

Kontakta oss:

Copyright 2023 ARKITECO. All Rights Reserved